Haber Keşan
Haber Keşan > Ekonomi > E-tebligat 1 Ocak’ta başlıyor

E-tebligat 1 Ocak’ta başlıyor

MMMBD (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği) Keşan Şubesi Başkanı Üzeyir Eralp Batman, elektronik tebligat uygulamasının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacağını söyledi.

Batman, konuyla ilgili şöyle dedi: “Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen elektronik tebligat yönetmeliği 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Elektronik Tebligat Uygulaması kapsamına girenler arasında dikkat çeken kısım kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişilerinde bu uygulama içine alınmasıdır. Bu kişiler 1.1.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar. Bu zorunluluk özel hukuk tüzel kişileri olan anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler ve komandit şirketler içinde geçerlidir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.” dedi.

Eralp Batman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Diğer taraftan vergi idaresince yapılan vergilendirme sürecine ilişkin e tebligatlar Vergi Usul Kanunu’nun 107/ A maddesi ile tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre yapılmakta olup, bu uygulama halen ve ayrıca devam etmektedir.”

“ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPMAKLA YÜKÜMLÜ KİŞİ VE KURUMLAR”

7201 sayılı Tebligat Kanunun 1 ‘inci maddesine göre belirtilen aşağıdaki kurumlar tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligatın bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılması gerektiğinin altını çizen Batman, elektronik tebligat yapmakla yükümlü kişi ve kurumları sıraladı: “Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli, sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar, noterler. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar da şu şekilde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. 19.12.2018/193-4  Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.  Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. Noterler. Baro levhasına yazılı avukatlar. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.  Bu kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. Anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler, komandit şirketler özel hukuk tüzel kişisi olduklarından madde kapsamına girmektedirler.”

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye başvurmak zorunda olduğunu dile getiren Eralp Batman, ilgilileri ileriki zamanlarda sorun yaşamamaları için dikkat etmeleri konusunda uyardı.

(AYHAN GÜLVER)

Kaynak: Gazete Volkan

Yorum yap

Son Haberler

Bizi Takip Edin!

  • Reklam Alanı